Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

terug naar overzicht

Vrijdag, 12 januari 2018

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdag 23 februari 2018 in het Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam, aanvang 19.45 uur.
                 Download Link Notulen 3-11-2017 PDF                   Hengelclub Onderdendam, 
                   p/a W. Venhuizen, Secretaris, 
                   Beckeringhstraat 6, 
                   9959 PT Onderdendam. 
                   Tel. 050-3049286 
                   secretariaat@hengelclubonderdendam.nl
        

Onderdendam, 10 januari 2018
Beste sportvriend(in),

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdag 23 februari 2018 in het Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam, aanvang 19.45 uur.

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen Najaarsvergadering 3 november 2017 
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag Kascommissie
6. Jaarverslag penningmeester
7. (Her)benoeming kascommissie
8. Beleid bestuur
9. Voorstellen uit de Najaarsvergadering 2017
- 65 jarig jubileum (actie punten)
- Het organiseren van een clinic vaste hengel
10. Wedstrijdroosters
11. Bestuursverkiezing: aan de beurt van aftreden zijn de heren W. Venhuizen en J. Hoeksema
( beide herkiesbaar). Nieuwe kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
aanmelden bij de secretaris.
12. Rondvraag
13. Sluiting


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Wim Venhuizen, Secretaris. 


Na afloop van de vergadering kunnen er nog enige ronden worden gekaart.
Wij vragen daarvoor een kleine inleg.