Wedstrijdregels


 • Verzamelen in het dorpshuis te Onderdendam. 
 • De wedstrijden worden vervist in de wateren van District 1. 
 • Er wordt gevist in groepen van tenminste 2 deelnemers. 
 • Aan elke groep wordt per wedstrijd een digitaal weeginstrument met weegnet uitgeleend. 
 • De groep is zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd. (aanbevolen een GSM telefoon voor interne groepscommunicatie).
 • De ingeleverde wedstrijdkaart moet zijn voorzien van 2 handtekeningen ( van de deelnemer en de weger).
 • Na de wedstrijd worden de weeginstrumenten incl. weegnet weer deugdelijk en schoon bij de wedstrijdcommissie ingeleverd. 
 • Alle wettelijke bepalingen ten aanzien van het vissen worden van toepassing verklaard in dit reglement. (zoals b.v. wettelijke minimummaten).
 • Alle bepalingen van de vergunninghouder op het water (meestal de bepalingen opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren) worden van toepassing verklaard in dit reglement. 
 • LEEFNET: de gevangen vis dient onbeschadigd in een leefnet te worden bewaard tot de weger zijn/ haar werkzaamheden heeft verricht. 
 • De deelnemer zal tijdens het wegen assisteren, en de levende vis terugzetten in het water.
 • De aangeboden vis moet in leven zijn en voldoen aan de wettelijke minimum maat. Bij inlevering van 1 ondermaatse vis wordt deze, en de zwaarste vis niet meegewogen. 
 • Bij inlevering van 2 ondermaatse vissen worden deze, en de 2 zwaarste vissen niet meegewogen.  
 • Bij inlevering van 3 of meer ondermaatse vissen volgt uitsluiting van de wedstrijd. 
 • Er mag met 2 vrije hengels worden gevist voorzien van 1 enkele haak.
 • De onderlinge afstand van het aangeboden aas (dobber) moet minimaal 15 meter bedragen (in onderling overleg mag hiervan worden afgeweken).
 • Alle maten blankvoorn, brasem, giebel, kolblei en kroeskarper zijn toegestaan. 
 • De volgende vissoorten tellen voor de puntentelling niet mee: snoek, snoekbaars, karper en paling. 
 • Bepaling van de uitslag: Totaal gewicht van de gevangen vissen. 
 • In geval van geschillen, voortvloeiend uit dit reglement, of geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
 • Deelnemers worden geacht dit reglement te kennen. 
 • Flexibiliteit en sportiviteit van organisatie en deelnemers is onmisbaar.