Voorzitter Thomas Huizinga

terug naar overzicht

Zondag, 5 november 2017

Tijdens de najaarsvergadering 03-11-2017 werd door Wienand van Ringen (Penningmeester/Ledenadministratie) Het woord genomen.

PDF van dit artikel Beste Mensen

Beste mensen,

Voor dat we tot de prijsuitreiking overgaan wil ik graag even uw aandacht.
Eigenlijk had ik dit verhaal het vorige jaar al met u moeten delen maar beter laat dan nooit.
Ik wil het hebben over één bepaalde persoon in ons midden. Hij is in de ALV van 9 maart 1990 gekozen als bestuurslid. En in het jaar daarop, dus in de ALV van 19 april 1991, heeft hij de voorzittershamer van mij overgenomen. En deze heeft hij tot op de dag van vandaag ook niet weer uit handen gegeven. Dat betekent dus dat hij al ruim 27 jaar in het bestuur zit van onze vereniging waarvan 26 jaar als voorzitter. Op zich al een hele prestatie.
Het is u allen duidelijk dat ik het over Thomas Huizinga heb.

In die 26 jaar is hij niet alleen een goede voorzitter geweest voor onze vereniging, maar was hij met name de grote man bij onze wedstrijdvisserij. Niet zozeer in de rangschikking, hoewel dat de laatste jaren ook steeds beter gaat, maar met name in de organisatie daarvan.
Hij heeft in die 26 jaren als voorzitter heel wat meegemaakt.
Ik noem u er een paar. Voor een aantal van jullie zal het heel herkenbaar zijn omdat zij er vanaf het begin bij waren voor anderen zal het nieuw zijn.

De verenigingscontributie steeg onder zijn leiding van 10 gulden 50 in 1991 naar € 6,50 nu. Dat is omgerekend naar guldens 14 gulden 30. Een verhoging van 36%. In diezelfde periode stegen de Consumentenprijzen volgens het CBS met 66%. Dus daar heeft hij het niet slecht gedaan.

Onder zijn leiding, natuurlijk met de hulp van een hoop vrijwilligers, kreeg de vereniging in 1993 in het Dorpshuis een eigen meet- en weegruimte. Betegeld en al.

Door een terugloop in het aantal wedstrijdvissers werd in 1995 de zomercompetitie, die tot die tijd in een A-, B- en een C-klasse werden vervist, teruggebracht naar een A- en B-klasse.

In 1998 zette hij samen met Tidde Koster, bij Notaris Ludwig, zijn handtekening onder de Statuten van de vereniging.

In 1999 werd onder zijn leiding de jaarlijkse schoonmaakactie in de wateren rondom Onderdendam een jaar opgeschort. En zoals zo vaak bij dit soort dingen kwam ook hier van uitstel afstel.

Ook in 1999 werd met 14 stemmen voor, 5 tegen en 3 onthoudingen beslist dat het gebied, waar gevist mocht worden tijdens wedstrijden, uitgebreid. Gelijktijdig werd toen ook besloten dat de herfst- en winterwedstrijden vervist werden van 08.00 uur t/m 14.00 in plaats van op de middag.

In 2003 bestond onze vereniging 50 jaar. Hier werd tijdens de feestavond, die toen nog werd gehouden, bij stilgestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Aard Brakema een prachtig verhaal geschreven over het bestaan en de belevenissen van de vereniging in die 50 jaar. Het verhaal is nog altijd te lezen op onze website.

Ook in 2003 werd Het Visblad niet meer vanuit de vereniging bezorgd bij de leden maar ieder lid diende zich afzonderlijk daarvoor zelf aan te melden. In datzelfde jaar kwam er bericht van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe dat het zgn. tasvissen alleen nog maar was toegestaan binnen de provinciale grenzen waarin de federatie werkzaam was. Dit was het begin van het einde van onze manier van wedstrijdvissen. Helaas.

Eveneens in 2003 gaf het bestuurslid Johan Reining aan dat hij het volgende jaar, dus 2004, niet herkiesbaar was. Jullie zien het hij zit er nog steeds. Of dit mede de verdienste van de voorzitter is geweest weet ik niet zeker maar daar ga ik wel een beetje van uit.

In 2004 kwam het verzoek vanuit Hengelclub Zuidwolde om bij Onderdendam mee te mogen vissen.

Eveneens in 2004 werd het stekvissen bij de vereniging geïntroduceerd. Ik heb wel begrepen uit de notulen dat dit gepaard is gegaan met de nodige rillingen van sommige wedstrijdvissers.

In 2005 werd besloten het voorstellen en accepteren van nieuwe leden, wat tot dan toe een vast onderdeel was van de Algemene Ledenvergadering, te schrappen omdat dit toch geen enkele rechtsgeldigheid had.

In 2006 kon de dode vis van wedstrijden niet meer in de gemeente Bedum worden afgevoerd. Een groot probleem voor de vereniging.

Ook in 2006 werd er een zgn stekcommissie benoemd, waarin natuurlijk ook onze voorzitter zitting had, die tot doel had ……. Ja dat kon ik eigenlijk niet zo goed uit de notulen halen, maar aangezien de 2e zaterdag in september werd genoemd neem ik aan dat hier het open kampioenschap stekvissen van de gemeente Bedum werd bedoeld.

Omdat er nog maar 16 deelnemers waren werd in 2006 ook de B-klasse afgeschaft in de zomercompetitie.

In 2007 is er een koelcontainer aangeschaft. Waar dat ding precies stond is me niet helemaal duidelijk geworden. Maar wel weet ik dat het geheel nogal prijzig was en dat daarom er behoorlijk werd gekort op het eremetaal en de te behalen prijzen op wedstrijden.

Ook in 2007 werd op initiatief van de voorzitter onze eigen website in gebruik genomen. Nu weet ik uit zeer betrouwbare bron dat hij dat niet zelf deed maar hier zijn mannetje voor had.

In de ALV van 2009 werd de discussie gevoerd hoe het wedstrijdvissen er in 2010 uit zou moeten zien na het verbod op tasvissen. Alle 15 aanwezige leden waren het er unaniem over eens dat het ringetje vissen onacceptabel was. Echter alleen het stekvissen te introduceren was ook een brug te ver. Het vrije leefnet vissen had op dat moment de voorkeur maar nog lang niet bij alle leden.

In 2010 wordt dan ook besloten om het vrije leefnet vissen te introduceren en dan alleen op gewicht.
In dat jaar wordt ook de jaarlijkse contactavond afgeschaft i.v.m. teruglopende belangstelling. Werd deze avond in 1991 nog door bijna 90 leden plus aanhang bezocht in 2009 waren dat er nog maar 22. Hiervoor in de plaats is de najaarsvergadering in het leven geroepen.

In 2011 werd dan, ondanks alle rillingen, toch besloten om ook het zgn. ringetje vissen in te voeren.

In de ALV van 2012 wordt er gediscussieerd over de paarse vis. Men komt er niet uit en schuift deze gekleurde vis door naar de eerst volgende najaarsvergadering. In die vergadering is deze, ik heb begrepen kleine vis, met ruime meerderheid van stemmen afgeschaft. Arm visje.

Na een langdurige afwezigheid wordt in 2013 besloten om de seniorenwedstrijden weer te organiseren. Deze worden later de woensdagwedstrijden genoemd zodat een ieder hier aan kan deelnemen. Samen met Sjoerd Schoonhoven is ook daar onze voorzitter de trekker.

Dit waren zo wat punten die aan de orde zijn geweest tijdens zijn 26-jarige voorzitterschap.

Het bezoekers aantal aan de ledenvergaderingen is tijdens zijn voorzitterschap ongewijzigd gebleven. In de eerst vergadering onder zijn leiding waren er naast het bestuur 13 leden aanwezig. Dat zijn er helaas niet veel meer geworden in de jaren daarna. Ondanks het stijgende ledental. Want die steeg wel onder zijn leiding van 126 leden in 1991 tot liefst 741 leden dit jaar. Maar dat is nou weer niet direct zijn verdienste maar vindt met name zijn oorzaak in het wegvallen van de verenigingen in Zuidwolde en Winsum.

Ook de aantallen deelnemers aan wedstrijden heeft hij helaas zien afnemen. In de begintijd van zijn voorzitterschap waren aantallen van 34 leden tijdens de zomercompetitie en nog altijd 18 diehards tijdens de wintercompetitie heel normaal. Op ons jaarlijkse concours van 1991 waren er liefst 42 deelnemers. Helaas halen we deze aantallen nu niet meer.

Thomas je hebt heel veel betekent en gedaan voor onze vereniging. Maar we hopen dat je nog heel veel meer voor de vereniging mag doen en dat je nog vele jaren voorzitter van onze vereniging blijft.

Thomas, het is je nog niet eerder overkomen in de afgelopen 26 jaar dat je 
 voorzitter bent, maar het overige bestuur heeft nu eens een besluit genomen zonder jouw medeweten en goedkeuring en heeft besloten om jou tot erelid te benoemen van de vereniging. En aan mij is de eer gegund om je de daarbij behorende oorkonde te overhandigen.

Thomas, hartelijk gefeliciteerd en het is je meer dan gegund.Thomas geeft aan als hij niet wordt weggestemd dit nog jaren wil gaan voortzetten.