Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING VAN HENGELCLUB ONDERDENDAM
Hengelclub Onderdendam is gevestigd te Onderdendam, gemeente Bedum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02063662.
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelclub Onderdendam verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelclub Onderdendam verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a.   (sub)lid bent van onze vereniging;
b.   zich via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap of digitaal via de website aanmeldt als (sub)lid;
c.   deelneemt aan wedstrijden of andere evenementen
d.   contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelclub Onderdendam verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a.   voorletters en naam;
b.   adres;
c.   het lidmaatschapsnummer;
d.   geslacht;
e.   geboortedatum;
f.    invoerdatum van lidmaatschap (voor zover bekend);
g.   IBAN nummer (alleen bij machtiging tot automatische afschrijving);
h.   Mandaat voor automatische afschrijving (voor zover afgegeven);
i.    e-mailadres (voor zover bekend);
j.    telefoonnummer (voor zover bekend);
k.   type lidmaatschap (senior- of jeugdlid);
l.    verschuldigde contributie.

1.3 Hengelclub Onderdendam kan deze gegevens gebruiken om:
•     het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•     verzenden van de jaarlijkse contributienota;
•     voorlichting (informatievoorziening);
•     uitnodigen voor activiteiten en vergaderingen.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelclub Onderdendam via telefoonnummer 06-11370834 of per
e-mail: info@hengelclubonderdendam.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop Hengelclub Onderdendam persoonsgegevens verwerkt;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die Hengelclub Onderdendam met betrekking tot u verwerkt;

(d)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelclub Onderdendam.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelclub Onderdendam zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
      doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelclub Onderdendam treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
     uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Hengelclub Onderdendam kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
•     Sportvisserij Nederland en Federatie Groningen Drenthe waarvan Hengelclub Onderdendam lid is;

4.2 Hengelclub Onderdendam verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u
      daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelclub Onderdendam daartoe verplicht is op grond
      van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
    Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om
    deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Onderdendam, 16 mei 2018.